ARTISTIX Kft. // 9700 Szombathely, Welther K. u. 14. // +36 30 390 5111 // artistix@artistix.huartistix@artistix.hu

// ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Bevezető, személyes adatok védelme

Az Artistix Kft. mint adatkezelő a jogszabályban meghatározott feladatai elvégzése során, valamint az általa nyújtott szolgáltatások minden területén, minden természetes személy számára biztosítja a személyes adatokhoz fűződő jogát, illetve az alapvető szabadságjogokat. A személyes adatok elektronikus, gépi és kézi adatkezelése során különösen tiszteletben tartjuk az adatközlő magánélethez való jogát. Ennek megfelelően személyes adataid kezelése során így járunk el:

Amikor az artistix.hu honlapot látogatod, személyes adataidat (vagyis azokat az adatokat, amelyek a személyeddel kapcsolatba hozhatók) is átadod nekünk. Adataid két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben, az általad használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel és a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (süti, angolul cookie) automatikusan képződnek a számítógépes rendszerünkben, másfelől Te is megadhatod nevedet, elérhetőségeidet, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kívánsz lépni velünk.

Tevékenységeink elvégzése során is birtokunkba juthatnak ügyfeleink, partnereink és munkatársaink személyes adatai. Ezekről az adatkezelésekről belső Adatkezelési Szabályzatunk rendelkezik.

2. Az adatkezelő megnevezése, adatai

Cégnév: ARTISTIX Kft.
Székhely: H-9700 Szombathely, Welther K. u. 14.
Telefon: +36 30 390 5111
E-mail cím: artistix@artistix.hu

Cégjegyzékszám: 18-09-108064
Adószám: 14384141-2-18
Közösségi adószám: HU14384141
Statisztikai számjel: 14384141-1813-113-18

3. Az Adatkezelés folyamata, módjai

Az adatkezelés helye az adatkezelő székhelye: Artistix Kft. H-9700 Szombathely, Welther K. u. 14.

Az Adatkezelő adatkezelési céljai:
Személyes adatot csak saját üzleti céljainkhoz kapcsolódóan kezelünk az ajánlatok, szerződések, számlák elkészítése során, az álláspályázatokkal kapcsolatban, valamint saját ügyfelekkel és partnerekkel folytatott kommunikáció (pl. hírlevél) alkalmával.

A kezelt személyes adatok:
Név, személyes (vagy céges, de személyhez kapcsolódó) e-mail cím, telefonszám, adószám, bankszámlaszám és cím.

Személyes adatok kezelésének időtartama:
A személyes adataidat a hírlevélről történő leiratkozásig, az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve a törlési kérés beérkezéséig kezeljük.

4. Harmadik félre irányuló vonatkozások

Harmadik fél részére csak kifejezetten írásos hozzájárulásod alapján, meghatározott feltételek szerint adunk át személyes adatot. Kivételt jelent ez alól a hatósági és/vagy bűnügyi célú adatszolgáltatás, amelyet a mindenkori hatályos előírások alapján végzünk, illetve kivételt képeznek azon harmadik felek, akik részt vesznek a weboldalunk szerkesztésében vagy üzletünk vezetésében, mindaddig, amíg ők is bizalmasan kezelik a rájuk bízott információkat.

Nem adjuk el a személyazonosításra alkalmas információkat, és más módon sem adjuk ki kívülálló személyeknek azokat, viszont hiszünk abban, hogy az információk megosztása szükségszerű, ha illegális aktivitással, feltételezhető csalással, vagy olyan tevékenységgel kapcsolatosak, amelyek veszélyeztethetik mások fizikai épségét, a weboldal használatának szabályosságát, vagy éppen másféle - jogilag meghatározott - okból van szükség rájuk.

5. A kezelt adatok védelme

Elkötelezettek vagyunk az ügyfeleink, partnereink, munkatársaink személyes adatainak védelmében. Az adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan adatbiztonsági, adatvédelmi, technikai és szervezési intézkedést, amelyek megakadályozzák a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést.

Offline állapotban is védelmezzük a ránk bízott információkat. Csupán azok a munkatársak kapnak hozzáférést a személyazonosításra alkalmas adatokhoz, akiknek speciális munkát kell végezniük, például számláznak vagy ügyfélszolgálati feladatokat látnak el. A megadott adatokért, azok helyességéért, teljességért és valódiságáért az érintett felelős. A tévesen megadott adatokból eredő károkért akkor sem vállalunk felelősséget, ha az adat téves jellegét felismerhettük.

6. Érintettek jogai és általános jogorvoslati lehetőségei

6.1. A hozzáférés joga

Jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapj arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapj.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Kérésedre késedelem nélkül helyesbítjük a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

6.3. A törléshez való jog

Kérésedre kötelesek vagyunk késedelem nélkül törölni a rád vonatkozó személyes adatokat.

6.4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha nyilvánosságra hoztuk személyes adataidat, és azt törölni vagyunk kötelesek, akkor az elérhető technológiai és megvalósítási költségek figyelembevételével megteszünk minden ésszerűen elvárható lépést és technikai intézkedést annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adataidat kezelő más adatkezelőket, hogy kérelmezted tőlük a személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Jogosult vagy arra, hogy kérésedre korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg ellenőrizzük az adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, de ellenzed az adatok törlését, és ahelyett azok felhasználásának korlátozását kéred;
  • már nincs szükségünk a személyes adataidra adatkezelés céljából, de igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • tiltakoztál az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e jogos indokaiddal szemben.

6.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adataidat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, és hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd anélkül, hogy ezt mi megakadályoznánk.

6.7. A tiltakozáshoz való jog

Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz személyes adataid kezelése ellen.

6.8. Az Érintett jogorvoslati lehetőségei

Amennyiben tiltakozásod ellenére személyes adataid kezelésével kapcsolatban jogsérelem ér, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhetsz:

  • tájékoztatást kérhetsz személyes adatai kezeléséről, valamint kérheted azok helyesbítését,
  • hozzájárulás jogalapján kezelt adatok tekintetében kérheted a személyes adatok törlését, visszavonhatod hozzájárulásodat,
  • kérésedre tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk vagy megbízottunk által feldolgozott adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
  • a weboldalunkon megadott személyes adataidat töröljük, ha azok kezelése jogellenes, ha azt kéred, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki –, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, és azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Esetleges jogsértésünk ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhetsz:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/